Žiadosť o overenie PEK

Vytvoril: admin, 04.02.2010 12:02

Žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia musí obsahovať nasledujúce údaje  :
 •  Identifikačné údaje o žiadateľovi, a to:
  •  Ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
  •  Ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • Údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
 • Údaje o kategórii vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa budú emisné kontroly motorových vozidiel vykonávať.

 

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: