Udelenie oprávnenia

Vytvoril: admin, 08.03.2010 14:03

Udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

   

Podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly

Obvodný úrad dopravy udelí žiadateľovi oprávnenie na vykonávanie EK, ak spĺňa nasledovné podmienky:

 • požiadal o udelenie oprávnenia do dvoch rokov od udelenia povolenia na zriadenie pracoviska EK
 • vlastní alebo má v nájme pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, ktoré z hľadiska rozmerov, prístupových komunikácií a odstavných parkovacích plôch spĺňajú podmienky ustanovené vyhláškou,
 • vlastní alebo má vo finančnom lízingu technologické vybavenie PEK ustanovené vyhláškou,
 • nie je personálne alebo majetkovo prepojený s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel,
 • má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom EK,
 • je finančne spoľahlivý na riadne vykonávanie činnosti PEK,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • je bezúhonný, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere bude zamestnávať najmenej dve fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie EK alebo aspoň jednu fyzickú osobu, ak je žiadateľ aj sám odborne spôsobilý na vykonávanie EK,
  (táto podmienka sa vzťahuje na každý druh oprávnenia samostatne)
 • nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.

    

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: