Postup pri emisnej kontrole

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 13:01

Pravidelná EK pozostáva z úkonov rozdelených do nasledovných základných častí:

  • identifikácia vozidla;
  • vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov;
  • meranie emisií výfukových plynov;
  • vyhodnotenie.

Rozdiel obsahu úkonov v jednotlivých bodoch EK je daný emisným systémom vozidla.

Vozidlá so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisných systémom

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota CO, HC pri voľnobežných otáčkach za ustáleného stavu. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Vozidlá so zážihovým motorom so zdokonaleným emisných systémom

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola systému OBD. Za vozidlo vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD sa považuje každé vozidlo so zážihovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2005.Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav, pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa hodnoty CO a lambda. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú hodnoty CO a HC. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Po tomto úkone nasleduje kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden zápis.

Vozidlá so vznetovým motorom s nezdokonaleným systémom

Pri identifikácii sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii, potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej, elektrickej a výfukovej sústavy, ako aj rovnomernosť chodu motora a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú kontrolované sústavy vo vyhovujúcom technickom stave, motor nevykazuje žiadne neprirodzené akustické ani iné prejavy a systém palubnej diagnostiky nevykazuje poruchový stav, pokračuje sa, po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú voľnobežné otáčky a maximálne (prebehové, obmedzovacie) otáčky. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii, pri ktorom sa meria hodnota dymivosti motora počas akcelerácie z voľnobežných do maximálnych otáčok motora pri plnej dodávke paliva (maximálne stlačenie pedálu akcelerátora). Pre objektívne posúdenie stavu motora je potrebné vykonať minimálne tri akcelerácie pri ktorých rozptyl hodnôt dymivosti nesmie byť väčší ako 0,5 m-1 (jednotka dymivosti). Ak by bol rozptyl väčší, alebo ak sú namerané hodnoty dymivosti v klesajúcom rade je potrebné vykonať ďalšiu akceleráciu a opätovne vyhodnotiť posledné tri. Tento proces sa opakuje až do splnenia týchto požiadaviek (maximálne však 12 akcelerácii).  Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak pri vizuálnej kontrole vyhovie,  systém palubnej diagnostiky (ak je ním vozidlo vybavené) je  funkčný a nevykazuje poruchový stav a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

Vozidlá so vznetovým motorom so zdokanaleným emisným vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD

Takejto kontrole podliehajú všetky vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie po 1.1.2008. Taketo vozidlá sa merajú obdobným spôsobom ako vozidlá so vznetovým motorom bez systému palubnej diagnostiky OBD. U vozidiel s palubnou diagnostikou tento systém musí byť funkčný, nesmie vykazovať žiadnu poruchu, či už prostredníctvom MI indikátora na pristrojovej doske alebo v pamäti porúch, ktorá sa počas emisnej kontroly vyčitava a hodnotí. 

EK vozidiel so zážihovým motorom, nezdokonaleným emisným systémom, poháňaným plynovým palivom (B / LPG / CNG – BEZKAT / NKAT)

Pred vjazdom na pracovisko EK sa vykoná kontrola tesnosti palivovej sústavy plynového zariadenia pri prevádzkovaní vozidla na plynné palivo. Po vjazde na pracovisko EK sa pokračuje v EK vozidla identifikáciou pri ktorej sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii a údaje o plynovom zariadení, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej – benzínovej, palivovej - plynovej, zapaľovacej a výfukovej sústavy. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora, pri ktorej sa kontrolujú uhol predstihu zážihu a pri kontaktových rozdeľovačoch aj uhol zopnutia kontaktov pri voľnobežných a pri zvýšených otáčkach. Po tomto úkone nasleduje samotné meranie emisii pre plynný pohon, pri ktorom sa meria len hodnota CO pri voľnobežných otáčkach za ustáleného stavu. Po nameraní hodnôt emisii sa zmení prevádzkové palivo a vykoná sa preplachová akcelerácia a následne sa vykoná kontrola emisií pre palivo benzín, meraním hodnoty CO a HC pri voľnobežných otáčkach. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak má tesné komponenty plynnej palivovej sústavy, vyhovie pri vizuálnej kontrole a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným.

EK vozidiel so zážihovým motorom poháňaným plynovým palivom a zdokonaleným emisným systémom a vozidiel so zážihovým motorom, zdokonaleným emisným systémom a systémom palubnej diagnostiky OBD (B / LPG / CNG – RKAT OBD)

Pred vjazdom na pracovisko EK sa vykoná kontrola tesnosti palivovej sústavy plynového zariadenia pri prevádzkovaní vozidla na plynné palivo. Po vjazde na pracovisko EK sa pokračuje v EK vozidla identifikáciou pri ktorej sa porovnávajú identifikačné údaje uvedené v osvedčení o evidencii a údaje o plynovom zariadení, ktoré sú potrebné pre vyhotovenie protokolu o EK, s údajmi na vozidle. Po stanovení predpísaných hodnôt kontrolovaných parametrov pre identifikované vozidlo sa vykoná vizuálna kontrola emisne relevantných komponentov a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola systému OBD. Za vozidlo vybavené systémom palubnej diagnostiky OBD sa považuje každé vozidlo so zážihovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2004. Pri vizuálnej kontrole sa zhodnotí stav sacej, palivovej – benzínovej, palivovej - plynovej a výfukovej sústavy ako aj stav zapaľovacej sústavy, elektrického okruhu a pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky aj kontrola stavu OBD. Pokiaľ sú tieto sústavy vo vyhovujúcom technickom stave a systém palubnej diagnostiky nevykazuje chybový stav, pokračuje sa po zahriatí motora nad požadovanú teplotu, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a meria sa hodnota CO pri prevádzkovom palive plyn. Následne sa vykoná kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa meria hodnota CO pri prevádzkovom palive plyn. Po tomto meraní nasleduje zmena prevádzkového paliva na palivo benzín a vykonanie preplachovej akcelerácie a pokračuje sa v EK na palive benzín, kontrolou nastavenia motora a jeho emisii, pri ktorej sa kontroluje rovnomernosť chodu motora pri zvýšených otáčkach a merajú sa hodnoty CO a lambda. Po tomto úkone nasleduje kontrola rovnomernosti chodu pri voľnobežných otáčkach pričom sa merajú hodnoty CO a HC. Pri vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD sa hodnoty teploty a otáčok získavajú výhradne prostredníctvom systému OBD. Následne sa vykoná kontrola pamäte chýb systému palubnej diagnostiky OBD. Pri viacerých nezávislých vyústeniach výfukového potrubia sa meranie emisii vykoná v každom vyústení samostatne. Vozidlo sa vyhodnotí ako vyhovujúce ak má tesné komponenty plynnej palivovej sústavy, pri vizuálnej kontrole vyhovie a pri meraní všetky namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú predpísaným. Na vozidlách vybavených systémom palubnej diagnostiky OBD, musí byť tento systém funkčný, nesmie vykazovať poruchový stav a pamäť chýb OBD nesmie obsahovať žiaden zápis.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: