Žiadosť o overenie vhodnosti meradla

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 12.10.2012 08:10

        Písomnú žiadosť o overenie vhodnosti meradiel a prístrojov podpísanú štatutárnym orgánom predkladá overovateľovi výrobca alebo zmluvný zástupca výrobcu meradla (ďalej len „žiadateľ“). Písomnú žiadosť o overenie vhodnosti meradiel a prístrojov podáva fyzická alebo právnická osoba. Žiadosť obsahuje

a)  identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo
u cudzinca  prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2. ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
3. ak žiadosť podáva splnomocnená osoba, prílohou žiadosti je písomné splnomocnenie od výrobcu, alebo oficiálneho zástupcu výrobcu,
b)  názov meradla alebo prístroja.
Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja, v rozsahu podľa článku 5 ods.10, metodického pokynu č. 19/2011 na overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel, vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: