Žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie PEK

Vytvoril: admin, 12.02.2007 09:02

Žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly

Žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly musí obsahovať nasledujúce údaje  :

 • identifikačné údaje o žiadateľovi:
  • ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu,
  • ak ide o podnikateľa:  meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené a miesto podnikania
  • ak ide o právnickú osobu: názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom
 • údaje o druhu emisného systému, druhu paliva na pohon motora  a kategórie vozidla, na ktorých chce žiadateľ emisné kontroly vykonávať, 
 • údaje o vlastníctve alebo nájme pozemku, pozemku so stavbou, stavby alebo priestoru na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
 • údaje o finančnej spoľahlivosti,
 • podpis žiadateľa, a ak ide o právnickú osobu, aj odtlačok pečiatky.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: