Udelenie povolenia

Vytvoril: admin, 08.03.2010 14:03

Udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly

    

   

  Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly

  Obvodný úrad dopravy udelí povolenie na zriadenie pracoviska, ak žiadateľ spĺňa nasledovné podmienky:

  • Vlastní alebo má v nájme pozemok, pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly, alebo má na vlastníctvo alebo nájom uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve,
  • Má projektovú dokumentáciu na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly,
  • Je finančne spoľahlivý na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
  • Je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  • Je bezúhonný v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

   (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten komu v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti bolo zrušené oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol)  

  • Na požadovaný typ pracoviska emisnej kontroly je voľná kapacita siete

(Na pracoviská, ktoré chcú pokračovať v činnosti a na pracoviská typu M sa sieť nevzťahuje.)

  • Nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, ak je podnikateľom.

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: