Postup

Vytvoril: admin, 08.03.2010 14:03

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce začať podnikať v oblasti emisných kontrol musí dodržať nižšie uvedený postup.

 

Postup pri zriaďovaní pracoviska emisných kontrol

1A        Záujemca o vykonávanie emisných kontrol podá žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie pracoviska   emisnej kontroly na obvodný úrad dopravy, v ktorého územnom obvode bude pracovisko emisnej kontroly zriadené. (Poplatok za žiadosť je 200 eur v kolkoch.)

1B        Obvodný úrad dopravy posúdi predloženú žiadosť spolu s prílohami a pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok, rozhodne o udelení povolenia na zriadenie pracoviska s platnosťou na dva roky, inak žiadosť zamietne.

1C        Rozhodnutie o udelení povolenia obvodný úrad dopravy doručí žiadateľovi, technickej službe a ministerstvu.

2A        Osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska podá na technickú službu emisnej kontroly žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia.

2B        Technická služba emisnej kontroly vykoná overenie a vyhotoví správu z overenia.

2C        Technická služba emisnej kontroly doručí správu z overenia žiadateľovi a obvodnému úradu dopravy.

3A        Osoba, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol podá na obvodný úrad dopravy žiadosť o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol, a to najneskôr do dvoch rokov od udelenia povolenia.

(v opačnom prípade obvodný úrad dopravy nesmie začať konanie vo veci udelenia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol. Poplatok za žiadosť je 200 eur v kolkoch.)

3B        Obvodný úrad dopravy posúdi predloženú žiadosť spolu s prílohami a správou z overenia a v zákonom stanovenej lehote, pri splnení všetkých zákonom stanovených podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol, rozhodne o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol, inak žiadosť zamietne.

3C        Rozhodnutie o udelení oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly obvodný úrad dopravy doručí žiadateľovi, technickej službe a ministerstvu.

4          Na základe rozhodnutí obvodných úradov dopravy vypracováva technická služba celoštátne zoznamy oprávnených osôb a pracovísk emisnej kontroly a zasiela ich ministerstvu.

Ak chce záujemca alebo oprávnená osoba prevádzkovať pracovisko emisnej kontroly na viac druhov paliva a emisných systémov, musí požiadať o každý druh oprávnenia samostatne (diesel, benzín s nezdokonaleným emisným systémom, benzín so zdokonaleným emisným systémom). 

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: