Zmena rozsahu osvedčenia technika EK

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 12:01

Zmena rozsahu osvedčenia technika EK

Pod zmenou rozsahu osvedčenia technika Ek je v zmysle zákona 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov myslené rozšírenie pôvodného osvedčenia technika emisnej kontroly o stanovené možnosti  zmysle vyhlášky 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov po absolvovaní zdokonaľovacieho školenia a skúšky.

Typy zdokonaľovacích školení:

o       so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín, (B Bkat, Nkat → B, LPG/CNG Bkat, Nkat)
o       so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,(B Rkat → B, LPG/CNG Rkat)
o       so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,(B Rkat → BRkat OBD)
o       so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom. (D→ D OBD)
 
POSTUP
V prípade zmeny rozsahu osvedčenia sa postupuje ekvivalentne ako pri získavaní nového osvedčenia, ( t.j. žiadosť o zdokonaľovacie školenie, žiadosť o skúšku, žiadosť o udelenie osvedčenia ) ale vzhľadom na skutočnosť že tu sa už jedná o technika emisnej kontroly s platným osvedčením tak, ako príloha k žiadosti o udelenie osvedčenia sa nedávajú doklady preukazujúce požadované vzdelenie a prax ale kópia osvedčenia.
 

RKAT OBD

Rozšírenie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom na osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD.


Aby technik emisnej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu B, na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín mohol vykonávať emisné kontroly aj na vozidlách s OBD (t.j. vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom prihlásených do evidencie po 1.1.2005) musí absolvovať zdokonaľovacie školenie na technika emisnej kontroly osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD (RKAT OBD) a skúšku. Od 1.1.2009 by každé pracovisko emisných kontrol malo disponovať minimálne jedným technikom s osvedčením na RKAT OBD a do konca 1. polroku 2009 minimálne dvoma technikmi s osvedčením RKAT OBD.

DIESEL OBD

Rozšírenie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom na osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD.


Aby technik emisnej kontroly, ktorý má udelené osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu C, na vozidlách so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom motorová nafta mohol vykonávať emisné kontroly aj na vozidlách s OBD (t.j. vozidlách so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom prihlásených do evidencie po 1.1.2008) musí absolvovať zdokonaľovacie školenie na technika emisnej kontroly osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so vznetovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD (NKAT OBD) a skúšku.

Od 1.1.2012 by každé pracovisko emisných kontrol, ktoré chce vykonávať EK na takýchto vozidlách musia disponovať minimálne dvomi technikmi s osvedčením na NKAT OBD.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: