Podmienky na udelenie osvedčenia technika EK

Vytvoril: admin, 14.08.2007 10:08

Podmienky na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly           

Obvodný úrad dopravy udelí osvedčenie technika emisnej kontroly fyzickej osobe, ak spĺňa nasledovné podmienky

 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • je bezúhonná,
 • (Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo komu v posledných piatich rokoch pred dňom podania žiadosti bolo zrušené osvedčenie technika emisnej kontroly z iného dôvodu ako na základe vlastnej žiadosti.)
 • má požadované vzdelanie a odbornú prax,
 • (Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou sa rozumie:
  • skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo
  • skončené úplné stredné odborné vzdelanie strojárskeho, elektrotechnického, dopravného alebo mechanizačného smeru a najmenej dvojročná odborná prax v uvedenom odbore, alebo
  • skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo opravár poľnohospodárskych strojov a najmenej trojročná odborná prax v uvedenom odbore.)
 • absolvovala základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie,
 • vyhovela pri skúške z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: