Zmena rozsahu oprávnenia

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 13:01

Zmena rozsahu oprávnenia

Pod zmenou rozsahu je myslená každá zmena oprávnenia jedného typu pracoviska. Medzi hlavné zmeny sa zaraďujú zmena - rozšírenie druhu paliva (napr. z benzínu na bezín / plyn), zmena emisného systému ( napr.. z Rkat na Rkat OBD), zmena kategórie vykonávaných vozidiel (napr.: z M1, N1 na M2, N2, M3, N3) a pod.

 

Zmena rozsahu oprávnenia RKAT OBD

Postup overovania pracoviska emisných kontrol pri zmene rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol na pracovisku typu B na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom na oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a OBD.

Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá má udelené oprávnenie typu B a chce zmeniť jeho rozsah rozšírením o OBD, musí postupovať nasledovne:

podať žiadosť o overenie plnenia podmienok na zmenu rozsahu oprávnenia. Na žiadosť sa primerane vzťahujú požiadavky kladené na žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia.
k žiadosti priložiť nasledovné prílohy:
doklad o zadovážení prístroja
doklad o zaobstaraní hardvéru (modulu OBD)
doklad o zaobstaraní softvéru umožňujúceho automatický postup merania a prenos nameraných hodnôt
(prílohy a + b + c môžu byť súčasťou jedného dokladu)

platný doklad o metrologickej kontrole prístroja (overení)
v čase podania žiadosti musí byť prístroj v používaní a musí byť v AIS EK zaznamenaná emisná kontrola z automatickým prenesením nameraných hodnôt (alebo aspoň v testovacej verzii AIS EK)
po obdržaní správy z overenia vydanej technickou službou podať žiadosť o zmenu rozsahu oprávnenia na príslušný obvodný úrad dopravy.
Technická služba emisnej kontroly postupuje nasledovne:

po obdržaní žiadosti kompetentný pracovník technickej služby (inšpektor) skontroluje žiadosť spolu so všetkými prílohami či plnia potrebné náležitosti a v prípade neplnenia vyzve žiadateľa na doplnenie.
inšpektor technickej služby v AIS EK (alebo v jeho testovacej verzii) skontroluje či žiadateľ používa prístroj spolu s novým softvérom umožňujúcim prenos nameraných hodnôt z prístroja do AIS EK.
technická služba vydá správu z overenia plnenia podmienok na zmenu rozsahu oprávnenia.

 

Zmena rozsahu oprávnenia DIESEL NKAT OBD

PEK, ktoré chce požiadať o zmenu rozsahu oprávnenia typu C zo vznetových motorov na vznetové motory s OBD sa musí podrobiť novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia. To znamená že musí poslať na technickú službu emisnej kontroly žiadosť o overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia z dôvody zmeny rozsahu z D na D OBD spolu s prílohami.

Žiadosť musí obsahovať:

dôvod žiadosti
identifikačné údaje o PEK
identifikačné údaje o min. 2 technikoch ktorí budú vykonávať EK na vozidlách s D OBD (po skúške. resp. po školení)
Prílohy k žiadosti o overenie PEK:

aktuálny doklad o kalibrácii dymomera
doklad o nadobudnutí OBD modulu (kópia faktúry, resp. dodacieho listu)
kópia pôvodného rozhodnutia o udelení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol na vozidlách so vznetovým motorom pre kategórie M1, N1
Oprávnenie na vykonávanie EK Diesel OBD

  Oprávnené osoby (pracoviská emisnej kontroly), ktoré majú záujem  vykonávať emisné kontroly vozidiel so vznetovým motorom s OBD musia splniť nasledujúce podmienky:

disponovať platným oprávnením na vykonávanie emisných kontrol vozidiel so vznetovým motorom,
disponovať min. 2 technikmi EK s osvedčením technika emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom s OBD (alebo aspoň po zdokonaľovacom školení a skúške),
podrobiť sa novému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia z dôvodu zmeny rozsahu oprávnenia,
požiadať o zmenu rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vozidiel so vznetovým motorom na oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol vozidiel so vznetovým motorom s OBD.

 

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: